domingo, 29 de abril de 2012

PLAN DE CONVIVENCIA IES XESÚS FERRO COUSELO


INDICE:       

1.-PLAN DE CONVIVENCIA-XUSTIFICACIÓN

2.-OBXECTIVOS

3.-NORMAS DE CONVIVENCIA

4.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA

5.-FUNCIONES DO PROFESOR DE GARDA . PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

6.-DEREITOS E DEBERES DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DIRECTA

7.- TIPIFICACIÓN, GRADACIÓN E CORRECCIÓNS DAS FALTAS DE CONDUTA CONTRARIAS AS NORMAS DE CONVIVENCIA

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR

1.-PLAN DE CONVIVENCIA-XUSTIFICACIÓN


O plan de convivencia é un documento que formará parte do proxecto educativo de centro e que recolle as medidas necesarias que articula o propio Centro para o fortalecemento da convivencia no mesmo de forma que se mellore o clima que debe presidir as relacións entre os diferentes membros da comunidade educativa e se fomente a prevención e resolución pacifica de conflitos.    
Este plan non debe entenderse como unha simple tarefa burocrática a realizar no Centro, senón que debe servir para propiciar unha reflexión conxunta sobre un dos obxectivos máis importantes que ten o sistema educativo: ensinar a convivir e ser persoa.       
Pretendemos fomentar no alumnado valores e habilidades de comunicación e de relación social desde unha visión positiva e construtiva encamiñado todo iso ó desenvolvemento de comportamentos adecuados, utilizando e potenciando a participación de todos os axentes educativos: pais, alumnos e persoal do Centro.          
Intentaremos que este proxecto de intervención non sexa simplemente un conxunto de medidas punitivas e sancionadoras e evitaremos aplicar correccións pouco pedagóxicas que poidan implicar que aqueles alumnos disruptivos, agresivos ou que actúan en contra das normas de convivencia acordadas sexan marxinados e excluídos. Procuraremos que os alumnos non sexan meros axentes pasivos e só susceptibles de ser avaliados, xulgados e sancionados, e se impliquen nos procesos de prevención, mediación e resolución dos conflitos de convivencia.               


2.-OBXECTIVOS


► Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia, especialmente da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas para así conseguir a integración de todo o alumnado sen ningún tipo de discriminación.             
►Tratar, seguir e solucionar os conflitos que se poidan xurdir no Centro e aprender a utilizalos como fonte de experiencia de aprendizaxe.      
►Mellorar as relacións entre todos os membros da comunidade educativa para crear un clima de convivencia baseado na liberdade, o respecto, o diálogo, a tolerancia e a colaboración que o faga compatible co cumprimento das normas e a aplicación de medidas correctoras se as houber.         
►Potenciar un ambiente positivo na aula que facilite o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.                
►Favorecer a comunicación entre o Centro e as familias para que estas se impliquen no plan de convivencia e colaboren no seu cumprimento.    
► Prever e tratar as situacións de acoso escolar.

3.-NORMAS DE CONVIVENCIA


A lei 4/2011 de 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade educativa, no artigo 7 apartados 1 e 2, recolle a carta de dereitos e deberes básicos de convivencia do alumnado que será o punto de partida para dotarnos das seguintes normas que a favorezan:   
►O alumnado debe chegar con puntualidade ó comezo das actividades escolares de acordo co horario de clases establecido polo Centro.           
►A asistencia a clase é obrigatoria. Das faltas de asistencia a clase mandarase notificación ós pais ou titores correspondentes. As xustificacións das faltas deberán facerse por escrito no impreso oficial.               
►A falta a clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e a propia avaliación continua.           
►Para o bo aproveitamento da actividade lectiva, é imprescindible que o alumno dispoña en clase do material recomendado en cada materia.              
►En todo momento, o alumnado deberá seguir as directrices do profesorado respecto ó cumprimento das normas de convivencia en todo o recinto escolar.      
►Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, reprodutores de música ou calquera outro aparello electrónico en tempo de clase. En caso de utilización, serán retirados polo profesor e entregados en xefatura de estudos. Posteriormente, serán os pais ou titores legais, os encargados de recollelos.               
►Os alumnos manterán o aula limpa e ordenada manifestando especial coidado e respecto cara ó material e mobiliario escolar. Tamén deberán colaborar no mantemento da orde e limpeza en espazos comúns responsabilizándose do seu estado.        
►A rotura ou deterioro do mobiliario, material escolar o das instalacións por uso indebido ou neglixencia deberá ser indemnizado economicamente polos responsables            
►Entre clase e clase, os alumnos deberán permanecer dentro da aula esperando o profesor correspondente.
►Unha vez finalizada a actividade escolar, ningún alumno permanecerá nas aulas, a non ser por un motivo especial e coa autorización da xefatura de estudos.           
►Ó concluír a xornada escolar o mobiliario das aulas deberá quedar recolleito e ordenado para así facilitar as tarefas ó servizo de limpeza.
►Durante o período de recreo, o alumnado de secundaria obrigatoria non poderá abandonar o recinto escolar. Así mesmo, e co fin de favorecer o silencio e o traballo dos compañeiros, non se poderá permanecer no corredor que conduce á biblioteca.           
►Os servizos soamente se utilizarán en horas de recreo. En horas de clase a súa utilización será para casos de extrema necesidade e sempre co permiso do profesor correspondente.               
►Está prohibido fumar e consumir bebidas alcohólicas dentro do recinto escolar.              
►Ningún alumno pode ser un obstáculo entre os seus compañeiros e a súa aprendizaxe. Polo tanto deberase ser respectuoso con eles, cos profesores e demais membros da comunidade educativa. Considérase motivo de expulsión da aula:            
                   a) A asistencia reiterada a clase sen o material necesario        
                   b) A falta manifesta de interese ou a obstrución sistemática do ritmo da clase.              
                   c) As actitudes violentas de palabra ou feito contra os compañeiros, profesores ou mobiliario.         
►Ningún alumno de educación secundaria obrigatoria poderá ausentarse do centro senón é xunto cos seus pais ou persoas autorizadas e previo aviso ó profesor-titor ou á xefatura de estudos.

 ►No caso de ausencia do profesorado a primeira ou última hora, o alumnado de bacharelato poderá saír do Centro, previa autorización do profesor/a de garda e/ou a dirección.          
►O centro terá un horario establecido para a visita dos pais ou titores legais. Fóra dese horario, non se deberán interromper as clases ou outras actividades programadas.    
►En caso de accidente dalgún alumno, desde o instituto intentarase localizar aos pais ou titores legais para comunicarlles dito contratempo. En función da urxencia ou gravidade, trasladarase ao alumno a un centro sanitario onde obrigatoriamente se farán cargo da situación, os familiares de devandito alumno.4.-NORMAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA   


A exclusión do alumnado das aulas constitúe un recurso excepcional, tan só xustificable en beneficio do bo clima de traballo dos compañeiros do seu grupo-aula. O profesor deberá valorar se a derivación á devandita aula é o único recurso que lle queda para reconducir a situación e volver á normalidade.               
A aula de convivencia pretende ser un lugar de reflexión para o alumnado con problemas conductuales que imposibilita ó profesor continuar coa súa tarefa docente.       
O protocolo a seguir en caso de expulsión dun alumno da aula será o seguinte:     

►O profesor que envía a un alumno á aula de convivencia cumprimentará un parte de incidencias onde se detallará o sucedido e será entregado á xefatura de estudos que será a encargada de comunicalo ó titor/a.

►O alumno acudirá con tarefas específicas do curriculum da materia para traballar durante o período de estancia na aula. Nos casos, que deberán xustificarse por parte do profesor, en que o alumno non leve materiais para traballar, utilizará materiais alternativos.       
►O profesor de garda controlará que o alumno realice as tarefas encomendadas.             
►Unha vez finalizada a estancia na aula de convivencia, o alumno está obrigado a entregar ó profesor correspondente, e  no mesmo día, as tarefas realizadas.
►No caso de que a natureza da falta cometida así o aconselle ou a suxestión do seu titor, xefatura de estudos, departamento de orientación ou profesor de garda, ademais das tarefas do curriculum, o alumno podería traballar con outros materiais específicos relacionados co seu problema condutual.               
►O profesor que envíe a un alumno á aula de convivencia porase, canto antes, en contacto cos pais ou titores para informarlles de devandita incidencia e solicitarlles a súa colaboración para que a situación non volva repetirse.
►No caso de que algún alumno sexa reincidente, a Dirección do centro tomará as medidas oportunas para corrixir a  devandita conduta disruptiva.       
►Dotarase á aula de convivencia dun parte específico que recolla as incidencias e a relación do alumnado que pasou pola devandita aula    5.-FUNCIONES DO PROFESOR DE GARDA     
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN


As funcións do profesor de garda veñen recollidas na orde do 1 de agosto de 1997, apartados 106, 107 e 108, onde se ditan instrucións para desenvolver o decreto 324/1996 polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de secundaria. En consecuencia e co fin de garantir un correcto desenvolvemento destas funcións, establécese o seguinte protocolo de actuación:            

►A xefatura de estudos anotará no parte de garda as incidencias que coñeza e sexan relevantes para unha mellor realización da garda. Neste sentido, os profesores que non poidan asistir a clases teñen a obrigación de comunicar, canto antes, esta circunstancia á Xefatura de estudos.
►En caso de ausencia de calquera profesor, o profesor de garda permanecerá na aula co grupo de alumnos correspondente. Tomará nota das ausencias do alumnado se as houber.              
►A tarefa do profesor de garda comezará desde que soe o timbre de aviso para entrar en clase e procurará que o alumnado non estea nos corredores e espere ao profesor correspondente dentro do aula.     
►Cando un alumno sexa expulsado de clase, deberá saír con tarefas facilitadas polo profesor correspondente. O profesor de garda limitarase a controlar que estes alumnos realicen as tarefas encomendadas na aula de convivencia e anotará as incidencias no parte de garda.            
►Durante o período de garda, anotará no parte correspondente as anomalías que se produzan na mesma, informando destas á Xefatura de estudos ou a calquera membro do equipo directivo.6.-DEREITOS E DEBERES DE CONVIVENCIA E PARTICIPACIÓN DIRECTA6.1-DEREITOS E  DEBERES DOS PAIS6.1.1.- DEREITOS

Os pais, en relación coa educación dos seus fillos, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

► A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.

► A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.

► A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes.

► A ser oídos nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias a convivencia dos seus fillos.

► A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa.6.1.2.-DEBERES

Os pais como primeiros responsables da educación dos seus fillos teñen os seguintes deberes:

► Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profesorado e cos centros docentes.

► Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así como respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.

► Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.

► Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos.6.2.- DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO6.2.1.- DEREITOS

Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

► A recibir una formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

► A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

► Á protección integral contra toda agresión física ou moral, en particular contra as situacións de acoso escolar.

► A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no titulo IV da lei 4/2011 .

► A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacifica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.6.2.2.- DEBERES

► Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación.

► Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

► Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

Conservar e facer bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

► Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos centros docentes.

Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

6.3.- DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO6.3.1.- DEREITOS

Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:

► A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

► A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

► A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da educación integral do alumnado.

► A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.

► Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

► A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola administración educativa, nos termos previstos no titulo IV da lei 4/2011.

► A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os estímulos mais axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.6.3.2.- DEBERES

► Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

► Aportar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro.

► Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

► Informar  ós pais sobre o progreso de aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

► Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.6.4.-DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS6.4.1.-DEREITOS

Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:

► A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

► A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

► A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.

► Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

► A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no titulo IV da lei 4/2011.6.4.2.- DEBERES

► Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

► Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

► Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

► Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das que teña coñecemento.

7.- TIPIFICACIÓN, GRADACIÓN E CORRECCIÓNS DAS FALTAS DE CONDUTA

CONTRARIAS AS NORMAS DE CONVIVENCIA7.1.- TIPIFICACIÓN DAS FALTAS LEVES DE CONDUTAAs correccións que teñan que aplicarse polo incumprimento das normas de convivencia deberán ter un carácter educativo e recuperador, garantizar o respecto aos dereitos dos alumnos e procurar a mellora nas relacións de todos os membros da comunidade educativa.

Nas correccións dos incumprimentos deberá terse en conta:

 1. Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación.
 2. Non poderán imporse correccións contrarias á integridade física e dignidade persoal do alumno.
 3. Antes de instruír un expediente e de resolver e impor unha corrección, terase en conta a idade, as circunstancias persoais e familiares ou sociais do alumno. Para estes efectos poderanse solicitar os informes que se estimen necesarios.
 4. Para os efectos de gradación das correccións consideraranse circunstancias paliativas o recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta e a falta de intencionalidade. Considerarase circunstancias agravantes a premeditación e a reiteración, as ofensas aos compañeiros e a discriminación por razón de sexo, raza e conviccións políticas, morais ou relixiosas.Segundo o establecido no artigo 16 da lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, concretamos a tipificación das faltas leves de conduta como se expón a continuación:7.1.1.- DISRUPCIÓN

A.1. Falar ou rir de forma continuada.

A.2. Producir xestos, ruídos ou actos improcedentes.

A.3. Uso do móbil, MP3, ou similares.7.1.2.- RELACIÓN CO PROFESORADO E PERSOAL DO CENTRO

B.1. Ignorar indicacións do profesor/a ou do persoal do Centro.

B.2. Dirixirse de forma insolente ou maleducada.

B.3. Faltar ao respecto ao profesorado ou ao persoal do Centro.7.1.3.- RELACIÓN COS COMPAÑEIROS/AS

C.1. Molestar fisicamente.

C.2. Ofender ou ameazar .

C.3. Participar en pelexas.

C.4. Agredir fisicamente (de modo leve).7.1.4.- ACTITUDE ANTE AS MATERIAS

D.1. Non traer o material.

D.2. Dedicarse a materias alleas á clase.

D.3. Manifestar pasividade ou desinterese.

D.4. Faltas reiteradas de puntualidade.

D.5. Faltas de asistencia inxustificadas a clase (en bacharelato aplícase a lexislación correspondente).7.1.5.- MATERIAIS E INSTALACIÓNS

E.1. Neglixencia ou maltrato do material.

E.2. Uso sen permiso dos obxectos dos compañeiros/as.7.1.6.- OUTROS COMPORTAMENTOS

F.1. Saír do centro sen permiso.

F.2. Permanecer en espazos non permitidos.

F.3. Perturbar a orde en momentos sen clase.

F.4. Mal comportamento en actividades extraescolares.

F.5. Expresións, ruídos ou actos groseiros.

F.6. Comer ou beber en aulas ou corredores.

F.7. Posesión e exhibición de obxectos, substancias ou produtos perigosos.

F.8. Outras:_____________________________

7.1.7.- MEDIDAS CORRECTORAS DAS FALTAS LEVES DE CONDUTASegundo o establecido nos artigos 22 e 23 da lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, concretamos as medidas correctoras das faltas leves de conduta, como se dispón a continuación:

As medidas de corrección dependerán do nivel de gravidade da falta leve que segundo a natureza da falta tipifícanse de nivel 2 na táboa seguinte.


NIVEL 2
RELACIÓN CO PROFESORADO E PERSOAL DO CENTRO
B.3. Faltar ao respecto ao profesorado ou ao persoal do Centro
RELACIÓN COS COMPAÑEIROS/AS
C.3. Participar en pelexas
C.4. Agredir fisicamente (de modo leve)
OUTROS COMPORTAMENTOS
F.1. Saír do Centro sen permiso
F.4. Mal comportamento en actividades extraescolares
F.7. Posesión e exhibición de obxectos, substancias ou produtos perigososÁ parte das tipificadas no cadro, o profesor poderá considerar calquera conduta de Nivel 2 en función das circunstancias que rodeen a comisión desta ( ton utilizado, xestos, avisos anteriores, etc.)

► NIVEL 1: Recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.

► NIVEL 2: Existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. Difusión ofensiva da conduta por calquera medio, incluídos os electrónicos. Carácter especialmente vulnerable da vítima. A natureza dos prexuízos causados.

Se as faltas leves teñen lugar na aula, o profesor poderá tomar entre as seguintes medidas inmediatas:

 1. Amoestación
 2. Expulsión da clase
 3. Retención de material
 4. Cambio de sitio
 5. Outras:________________7.1.7.1- - MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE NIVEL 1:

 1. Amoestación da xefatura de estudos.
 2. Desculpas.
 3. Realización de tarefas no recreo na aula de atención educativa.
 4. Outras:_________________7.1.7.2.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE NIVEL 2:

 1. Sen actividades extraescolares ata dúas semanas a partir da primeira que haxa(sempre dentro dos catro meses).

              Data inicio:________________ Data final:_______________ 1. Ata tres días lectivos sen asistir a determinadas clases. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos propostos na aula de atención educativa.

Data inicio:________________ Nº de días:_______________

 1. Ata tres días lectivos sen vir ao centro. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes, traballos ou exames que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

Data inicio:________________ Nº de días:_______________

 1. Realización, en horario non lectivo, de tarefas específicas.
 2. Cambio de grupo por un período de ata unha semana
 3. Aboamento dos desperfectos.
 4. Outras:___________________________7.1.8.- PRESCRICIÓN DAS FALTAS LEVES DE CONDUTA E MEDIDAS CORRECTORASAs faltas leves prescriben ao mes da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición no se empezará a computar mentres aquela non cese.

As medidas correctoras das faltas leves de conduta contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición.7.1.9.- PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTORAS DE FALTAS LEVESSegundo o establecido no artigo 26 da lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, concrétanse os procedementos para a imposición de medidas correctoras de faltas leves:7.1.9.1- Cando as faltas leves de conduta teñan lugar dentro da clase:

Paso 1:

O profesor cubrirá o parte de faltas leves de conduta, indicando claramente o tipo de falta, o nivel de gravidade da mesma e breve descrición dos feitos acaecidos (este campo será obrigatorio cubrilo cando a falta sexa de nivel 2), e entregará unha copia a xefatura de estudos e outra ao titor/a do grupo.

► Se a falta leve é de nivel 1 indicará a medida de corrección.

► Se a falta leve é de nivel 2, será a xefatura de estudos e/ou dirección, oídos a alumna/o e o seu profesor/a, quen decida as medidas de corrección.

Terase en conta a acumulación de faltas leves ocorridas durante o último mes por parte dos titores e xefatura de estudos. As medidas correctoras serán:

a. Acumulación de dúas faltas leves: 1-3 días lectivos sen asistir a clase na aula de convivencia e/ou sen actividades extraescolares durante dúas semanas a partir da primeira que haxa (sempre dentro dos catro meses).

Data de inicio:__________(primeira actividade extraescolar a que non asiste o alumno/a dentro dos catro meses)

Data final da medida:________(prazo de dúas semanas, se non prescribiu a medida correctora)

b. Acumulación de tres faltas leves: 1-3 días lectivos sen vir ao centro e/ou sen actividades extraescolares durante dúas semanas a partir da primeira que haxa (sempre dentro dos catro meses).

Data de inicio:__________(primeira actividade extraescolar a que non asiste o alumno/a dentro dos catro meses)

Data final da medida:____________________(prazo de dúas semanas, se non prescribiu a medida correctora)

c. Acumulación de catro faltas leves: considérase conduta gravemente prexudicial para a convivencia polo que se iniciaría a tramitación do procedemento disciplinario.

Paso 2:

O profesor informará obrigatoriamente á nai, pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno dos feitos acaecidos nos seguintes casos:

a) As faltas de nivel 2.

b) As faltas de nivel 1: expulsión da clase ou retención de material. Nos demais casos quedará ao seu criterio.

 A información será telefónica, en caso de que non respondan á segunda chamada, enviarase correo con acuse de recibo desde Secretaría.

Nos casos en que as medidas correctoras impostas sexan de suspensión do dereito a asistir a determinadas clases ou suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro será a dirección do centro quen informe á nai, pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno da medida de corrección imposta.

7.1.9.2.- Cando as faltas leves teñan lugar fóra da clase:

O profesorado que detecta a incidencia cubrirá o parte de faltas leves de conduta, e procede do mesmo xeito que no caso anterior, tendo en conta que sempre terá unha copia a xefatura de estudos e outra o titor/a do grupo.7.2.- CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIASegundo o establecido no artigo 15 da lei 4/2011 de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa considéranse gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes:a.      As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

b.      Os actos de discriminación grave contra os membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c.      Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha disciplina grave.

d.      A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

e.      As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 desta lei.

f.       A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos.

g.      Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

h.      Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i.       As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

j.       Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo profesorado.

O punto 3 do artigo 11 establece: O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares.

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extra escolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

k.      A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

Considérase conduta gravemente prexudicial para a convivencia a acumulación de catro faltas de conduta leves durante un mes.

l.       O incumprimento das sancións impostas.7.2.1.- MEDIDAS CORRECTORAS DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA A CONVIVENCIASegundo o establecido no artigo 21 da lei 4/2011 de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 1. Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.
 2. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.
 3. Cambio de grupo.
 4. Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
 5. Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.
 6. Cambio de centro.7.2.2.- PRESCRICIÓN DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E MEDIDAS CORRECTORASSegundo se establece nos artigos 17 e 24 da lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa:

As condutas gravemente prexudiciais prescriben aos catro meses da súa comisión. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición no se empezará a computar mentres aquela non cese.

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón.7.2.3.- PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTORAS DE CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAISSegundo o establecido no artigo 25 da lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, concrétase o procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais:

 1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario.
 2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á dirección do centro, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou da xefatura de estudos, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade educativa.
 3. A apertura do procedemento disciplinario notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor legal da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.A dirección cubrirá a folla 1.1 e a folla 1.2 do procedemento disciplinario.

► Folla 1.1: apertura de procedemento disciplinario. Comunicación á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno.

        ► Folla1.2: apertura de procedemento disciplinario. Comunicación a inspección educativa.

 1. O director do centro, o inicio do procedemento disciplinario ou en calquera momento da tramitación, pode adoptar motivadamente, por iniciativa ou por instancia do instrutor, medidas provisionais. Estas medidas provisionais poderán ser:

                 a. Cambio temporal de grupo.

                 b. Suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período  non superior a cinco días lectivos.

A adopción destas medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade.

En caso de adoptar medidas provisionais durante a tramitación do procedemento disciplinario, a dirección cubrirá a     folla 2 do procedemento disciplinario.

 1. Finalizada a instrución do procedemento disciplinario, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta.O instrutor/a cubrirá as seguintes follas:

► Folla 3: citación á nai ou pai ou á titora ou titor. En caso de comunicación e citación telefónica, o día que se presenten no centro co instrutor/a firmarán dita citación. En caso de que non sexa posible comunicarse cos pais ou titores enviarase dita citación por correo certificado e urxente. E de non presentarse o día da citación procederase co artigo 27 desta lei que di:

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela.

► Folla 4.1: declaración alumna/o incoada/o. Nesta folla recóllese a declaración do inculpado, en caso de que este sexa menor de idade estarán presentes a nai ou pai ou a titora ou titor da alumna ou alumno; e polo tanto, cubrirase tamén a folla 4.2: audiencia ós pais ou titores.

► Folla 5: declaración de testigos. Cando sexa necesaria a declaración de testigos para proceder a resolución do procedemento, poderase tomar declaración a testigos.

Se esta declaración é formal e se a alumna ou alumno é menor de idade estarán presentes a nai ou pai ou a titora ou titor da alumna ou alumno. Neste caso cubrirase a folla 5.

► Folla 6: proposta de resolución. Unha vez recollida toda a información, a instrutora ou instrutor formulará unha proposta de resolución que quedará recollida nesta folla.

► Folla 7: acta de comunicación aos pais ou aos titores da proposta de resolución.

Se é necesario unha segunda citación cos pais ou titores do alumno/a, fará unha segunda citación conforme a folla 3. Dita citación pode entregarse na primeira reunión.

 1. Realizado o trámite de audiencia, a dirección do centro ditará resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 desta Lei.
 2. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa.O director cubrirá as seguintes follas:

       ● Folla 8.1.: resolución do director do centro. Notificación á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno. Se a alumna ou alumno é maior de idade poderase notificar a este.

       ● Folla 8.2: resolución do director do centro. Notificación á inspección educativa.

 1. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos na linea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

Na seguinte táboa resúmese os pasos que se deben seguir para a tramitación dun procedemento disciplinario, a persoa que debe realizar cada trámite do procedemento e prazos previstos. Anéxanse as follas para dar cumprimento o procedemento.Se algún instrutor/a ou a dirección do centro prefire facer os seus propios modelos deberá ter en conta o artigo 25 da Lei 4/2011 de 30 de xuño.

O prazo máximo do procedemento disciplinario é de 12 días lectivos. Co que os demais prazos que aparecen na táboa son orientativos.

Tramitación: Pasos a seguir
Nome da folla
Competencia
prazos previstos
Apertura de procedemento disciplinario
Folla 1.1: apertura de procedemento disciplinario. comunicación aos pais ou titores.


A dirección

Data inicio do procedemento
Folla1.2: apertura de procedemento disciplinario. comunicación á inspección educativa.
Adopción de medidas provisionais
Folla 2: adopción de medidas provisionais

A dirección
En calquera momento da tramitación
Desenvolvemento da instrución
Folla 3: citación á nai ou pai ou á titora ou titorO instrutorSete días lectivos
Folla 4.1: declaración alumna/o incoada/o
Folla 4.2: audiencia ós pais ou titores.
Folla 5: declaración de testigos.
Proposta de resolución
Folla 6: proposta de resolución

O instrutor

Tres días lectivos
Folla 7: acta de comunicación aos pais ou aos titores da proposta de resolución.
Resolución do procedemento disciplinario
Folla 8.1.: resolución do director do centro. Notificación á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno.


A dirección


Prazo máximo de 12 días lectivos
Folla 8.2: resolución do director do centro. Notificación á inspección educativa.7.2.4.- PROCEDEMENTO PARA A NOMEAMENTO DO INSTRUTOR/A

O/a instrutor/a do procedemento disciplinario nomearase entre o profesorado do centro a excepción dos seguintes:

► Profesor ou profesora testigo no procedemento disciplinario.

► Titor do alumno/a do grupo.

► Profesores/as que imparten materias este curso escolar ao alumno/a incoado/a.

► Equipo directivo do centro.

► Profesores/as que xa instruíron un procedemento disciplinario neste ano académico e no ano anterior.

A elección será a sorteo público, non tendo en conta os profesores anteriormente nomeados.8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO
ESCOLAR


8.1.- ¿QUE SE CONSIDERA ACOSO ESCOLAR?


Segundo os expertos, considérase que existe acoso escolar cando un alumno recibe un continuo e deliberado malos tratos verbais, físico e/ou psicolóxico por parte dun ou varios compañeiros que se comportan con el cruelmente co obxecto de sometelo, asustalo e/ou ameazalo, atentando contra a súa dignidade.  
É necesario diferenciar o acoso respecto de agresións esporádicas e outras manifestacións violentas. Para poder considerar un comportamento como acoso escolar deben cumprirse tres criterios diagnósticos que deben de darse simultaneamente, prescindindo da personalidade da propia vítima. Os criterios son:              
                 a) A existencia da intención de facer dano.        
                 b) A repetición de condutas agresivas.
                 c) A duración en tempo, co establecemento dun esquema de abuso de poder desequilibrado entre vítimas e   agresores.        
O acoso pode levar a cabo mediante as seguintes condutas e adoptando máis dunha modalidade:
                 1. Comportamentos de desprezo e ridiculización

                 2. Coaccións   
                 3.  Agresións físicas e/ou verbais          
                 4.  Comportamentos de intimidación e ameaza.             
                 5.  Comportamentos de exclusión, marxinación social e ninguneo.          
                 6.  Roubos, extorsións, chantaxes e deterioración de pertenzas.              
                 7.  Utilización de Internet, mensaxes de móbiles etc. Coa intención de facer dano mediante envío masivo de correos electrónicos, difusión de imaxes sen consentimento do interesado, etc.  


8.2.- PROCEDIMIENTTO DE INTERVENCIÓN ANTE SUPOSTAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR        


►Calquera membro da comunidade educativa que teña coñecemento dunha situación de acoso escolar entre alumnos/as ou considere a existencia de indicios razoables, ten a obrigación de pola inmediatamente en coñecemento do equipo directivo do Centro. O denunciante cubrirá a correspondente folla de recollida de información.              
►O silencio que rodea as situacións de acoso vén provocado polo medo a sufrir represalias ao realizar a denuncia. Para evitalas e facilitar a devandita comunicación, o Centro a través do equipo directivo establecerá os medios e procedementos que estime oportunos, así como protexer e garantir o anonimato da identidade da persoa que realiza a denuncia.          
►Para valorar a situación denunciada, a dirección do Centro solicitará ao titor/a do alumno/a afectado toda a información posible relacionada co feito. Se da información recollida confírmase a existencia de indicios de acoso, procederase a manter entrevistas co alumno presuntamente acosado, con alumnos que coñezan os feitos, cos pais e nais da presunta vítima, cos pais e nais dos alumnos ou alumnos presuntos agresores e co presunto agresor ou agresores.           


a.      O obxectivo destas entrevistas é solicitar a información suficiente e necesaria que permita identificar:  
               
a.
Ao alumno ou alumnos agresores             
                b. A observadores non participantes.            
                c.  Alumnos que en ocasións protexeron e axudaron á vítima             
                d. Localización de espazos e tempos nos que adoita producirse a agresión   
                e.Consecuencias da intimidación para a vítima (absentismo escolar, diminución do rendemento    académico, repercusións emocionais e físicas, etc.)     
                f. Frecuencias coas que se produce o acoso.              
                g. Tipos de acoso.                                                                                                                                                              ► Ao realizar as entrevistas convén sinalar o carácter confidencial das mesmas.        
► Nas entrevistas cos pais informaráselles dos feitos que se investigan, das medidas adoptadas, dos pasos a seguir na xestión do conflito en función da gravidade do feito e solicitarase a súa colaboración para a solución do mesmo.       
► En función das primeiras informacións achegadas polo titor/a, o Director do Centro poderá establecer medidas preventivas de protección que garantan a inmediata seguridade do alumno supostamente acosado. Estas medidas poden consistir en:   
                a. Incrementar a vixilancia naquelas zonas e durante os momentos nos que se denunciou que adoita producirse o acoso.          
                b. Cambio de grupo.             
                c. Etc.         
► Constituír un equipo de valoración que podería estar formado por un membro de equipo directivo, un membro do departamento de orientación, un profesor (preferentemente o titor/a do alumno/a acosado), unha nai ou pai e un alumno/a. Este grupo tería como tarefa analizar a información recollida e facer unha valoración da situación determinando se hai indicios suficientes para confirmar ou non a existencia de acoso así como a gravidade do mesmo. Emitirá un informe da situación denunciada e entregarao á Dirección que en función da información achegada, decidirá se procede a incoación de procedemento disciplinario ao presunto agresor ou agresores.          
► Dependendo da gravidade do feito, o Director informará ás familias, ao alumnado, ao consello escolar, á inspección educativa, ao claustro, á fiscalía de menores e aos servizos sociais.        
► Se da gravidade do caso despréndese que se pode solucionar devandito problema no Centro, aplicarase a normativa vixente e as correccións pertinentes que figuran no plan de convivencia. Deberanse de ter en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno/a ou alumnos/as implicados.       


8.3.-  ACTUACIÓNS POSTERIORES COS IMPLICADOS EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR


► Unha vez adoptadas as medidas de corrección, o Centro a través dos órganos que corresponda (titoría, departamento de orientación, consello escolar, claustro, etc.) deseñará estratexias que contribúan a evitar que se reproduzan situacións similares ás tratadas.   
► No caso de que se constate de que o alumno/a acosado estea especialmente afectado desde o punto de vista psicolóxico, o departamento de orientación do Centro recomendará á familia que sexa atendido polos servizos externos pertinentes.ANEXOS:PARTE DE FALTAS LEVES DE CONDUTA

REXISTRO DO ALUMNADO NA AULA DE CONVIVENCIA

RECOLLIDA DE INFORMACIÓN ACOSO ESCOLAR

PROCEDEMENTO DISCIPLINARIO ( 12 FOLLAS)

No hay comentarios:

Publicar un comentario